top of page

שירות

אספקת "בדיוק בזמן" וזמינות
כדי לאפשר לך להיות תחרותי בכל תנאי שוק, ליאת אלקטרוניקה מעניקה לכל לקוח מערכת מתוחכמת של ניהול מלאי ואספקה המותאמת לצרכיו באופן אישי.
מערכות ניהול שרשרת האספקה של ליאת אלקטרוניקה מבטיחה לך אספקה על פי עקרון Just in Time על מנת

להשיג אופטומיזציה של העלויות על ידי שיקלול מדוקדק של כמות המלאי המינימאלית שתענה על צרכי הזמינות המשתנים בכל עת.


כדי להשיג מטרות אלו אנו מבצעים תוכנית מלאי קפדנית תוך שימוש בסטנדרטים המקובלים כגון קוד ABC, זמן-לאספקה וכו' תוך התאמת התוכנית לצרכים הפרטניים של כל לקוח.
ליאת אלקטרוניקה מאפשרת הסדר של ניהול מלאי על ידי הספק (VMI) ו"משיכת" חומרים על פי צורך. 

בנוסף, מערכת מתוחכמת מבצעת תיאום מלאי של פריטים חופפים בין פרוייקטים שונים על מנת להפחית

את עלויות כל המעורבים.


הסכמים מלאי אבטחה מבטיחים שתמיד תהיה מגובה במספיק מוצר כדי לתת מענה לכל תרחיש.
על מנת לאפשר לך מידה רבה יותר של שליטה, ליאת אלקטרוניקה מנפיקה דו"חות שוטפים על רמות מלאי

בזמן אמת כדי לאפשר תיכנון אופק דרישות מלאי, הזמנות פתוחות, המלצות לדרישות מלאי ועוד.
דו"חות ניתוח עלויות חודשיים ורבעוניים ישימו בידך את הידע הדרוש לך לשם חישוב משתנים בעלויות.

עם ליאת אלקטרוניקה אתה תמיד בשליטה.

bottom of page