top of page

לקוחות

רפואי.
צבאי, תעופה והחלל.
אזרחי-יישומים תעשייתיים.

תקשורת.
 

העדיפות העליונה לאיכות הייצור המבוסס על החזון שלנו ,אנו שואפים תמיד לגדול על מנת לתת

ללקוחותינו את האיכות הטובה ביותר ,טכנולוגיות מנצחות ואנחנו צועדים ייחד.
אנחנו בליאת אלקטרוניקה מאמינים כי השלמות מושגת כתוצאה משותפות ואנחנו מברכים אותך

להיכנס למשפחה הגדלה שלנו.

bottom of page